DEKLARACJA WOLNEGO CZŁOWIEKA

WSTĘP.

Odrzucając wszelkie administracyjne więzy, które wbrew mojej woli zostały mi narzucone zaraz po moim urodzeniu w sposób, który wykluczał moją świadomą ich konstatację i akceptację, postanowiłem zrealizować niewzruszalne prawo do wolności i zadeklarować wyjście z zakłamanego niewolniczego systemu.

Aby moja „DEKLARACJA” nie pozostała jedynie w formie skrytych osobistych przemyśleń i mogła nabrać wiążącej formy, postanowiłem upublicznić ją w formie niniejszego bloga.


DEKLARACJA WOLNEGO CZŁOWIEKA

Ja Jarosław Kazimierz Raczyński syn Kazimierza Raczyńskiego i Janiny zd Kwiatkowskiej urodzony 18 września 1969 roku w Bolesławcu niniejszym z pełną świadomością oświadczam, że biorąc całkowitą odpowiedzialność za swoje słowa i czyny i pozostając w zgodzie z naturalnym prawem, od dnia dzisiejszego tj. od 10 listopada 2015 roku wypowiadam posłuszeństwo rządowi i instytucjom państwowym, przestają mnie obowiązywać wszelkie krzywdzące i ograniczające ludzkie prawa.

Od tej chwili, żadne kodeksy, ustawy i rozporządzenia mnie nie obowiązują chyba, że sam uznam słuszność niektórych zapisów i dobrowolnie postanowię ich przestrzegać.

Nie podlegam również żadnej (zwłaszcza wątpliwej) władzy państwowej na wszystkich jej szczeblach, ani aparatowi przymusu chyba, że świadomie lub przez przypadek wyrządzę komuś krzywdę. W takim przypadku sam zobowiązuję się do naprawienia wyrządzonej szkody, bez potrzeby odwoływania się do osób i instancji trzecich.


OSOBA PRAWNA

Osobowość prawną, która została mi narzucona przez akt urodzenia zamierzam wykorzystywać jeśli zajdzie taka potrzeba i uznam to za konieczne. Zamierzam również jako osoba narodowości polskiej ubiegać się o uwłaszczenie na części majątku narodowego, która z racji narodowości jest mi należna.

W przypadku prawdopodobnych ataków na moją osobę bądź to przez aparat przymusu państwowego lub inne instytucje wykonujące czynności represjonujące, bądź też wysuwające wobec mnie nieuzasadnione roszczenia – postępowanie takie będę obciążał karą pieniężną w wysokości ustalanej każdorazowo indywidualnie, odpowiednio do okoliczności.

Oświadczam, że nie jestem pracownikiem żadnej korporacji rządowej i wskutek tego nie podlegam rządowej jurysdykcji. Nie wybierałem obecnego rządu i zdecydowanie zaprzeczam, jakoby jego członkowie mogli być moimi reprezentantami (podobnie jak reszty narodu). Co z tego wynika nie wyrażam zgody na bycie rządzonym. Niekonstytucyjny a więc nielegalny rząd III RP przez stanowione przez siebie nielegalne prawo regularnie okradał mnie z owoców mojej pracy w postaci podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, dysponując tymi środkami w sposób niezgodny z ludzkim sumieniem i uczciwością, a nawet celowo wprowadzając dezinformację na moją szkodę, dlatego zamierzam odzyskać niesłusznie pobrane podatki i składki ZUS.


SUWEREN

Będąc suwerenem mogę domagać się zadośćuczynienia za szkody wyrządzone mi przez działalność organów rządowych (m.in. obowiązkową fluoryzację zębów w latach szkoły podstawowej; zezwolenie na rozpylanie nad naszymi głowami szkodliwych chemikaliów tzw. chemtrails, skutki działań broni elektronicznej, skutki toksycznych przymusowych szczepień i wiele innych).

Będąc suwerenem biorę całkowitą odpowiedzialność za swoje działania i jednocześnie nie wyrażam zgody na podleganie „opiece państwa” – nie chcę korzystać z przymusowego prawa do świadczeń emerytalnych czy darmowej (pozornie) opieki lekarskiej. Nie chcę z tego korzystać, ale równocześnie odmawiam partycypowania w kosztach utrzymania tych instytucji.

Nie potrzebuję rządowych dokumentów jak dowód osobisty, czy prawo jazdy i nie wyrażam zgody na ingerencję organów państwowych w jakąkolwiek sferę mojego prywatnego życia.


OBYWATELSTWO

Powyższa deklaracja jest jednoznaczna ze zrzeczeniem się przeze mnie obywatelstwa polskiego. Jedynie w wymiarze etymologicznym, wskazującym na moje miejsce zamieszkania pozostaję rdzennym Polakiem i inne argumentacje (zwłaszcza w znaczeniu prawnym) nie są wiążące.

Jarosław Raczyński

Reklamy
DEKLARACJA WOLNEGO CZŁOWIEKA

odpowiedź dla komornika

Jarosław Raczyński                                                                                       Bożejowice 26-09-2018

www.suwerenny.wordpress.com                                              Komornik Dariusz Lewkowicz

kom_bol@wp.pl

ODPOWIEDŹ NA WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ Z DNIA 17-09-2018,

DOSTARCZONE 21-09-2018 OZNACZONE SYGNATURĄ AKT: KMS 130/18.

W związku z wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego sądu rejonowego w Złotoryi w sprawie II W 694/17 informuję jak niżej:

  1. Sąd rejonowy reprezentowany przez jego prezesa (podającego się za sędziego) Kazimierza Leżaka wydał nielegalny wyrok i dalej nielegalny tytuł wykonawczy, ponieważ postępowanie sędziego i sądu naruszyło moje konstytucyjne prawa, art. 45. 1 Konstytucji RP („Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.”).

Właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, to z całą pewnością taki, który reprezentowany jest  przez  uprawnione  osoby  –  powołane  przez  faktycznych  przedstawicieli  narodu  na  Urząd Prezydenta RP (zgodnie z ustawami: zasadniczą oraz o ustroju sądów powszechnych) a nie przez oszustów  nielegalnie  pełniących  jego  obowiązki  oraz  funkcjonuje  na  podstawie  i  w  granicach legalnego  prawa  –  zasada  legalizmu  (praworządności)  –  art.  7  Konstytucji  RP  – ustanowionego/wydanego  przez  faktycznych  przedstawicieli  narodu  posiadającymi udokumentowane mandaty społeczne.

Jeśli więc komornik zamierza egzekwować ode mnie cokolwiek, wzywam do wcześniejszego przedstawienia dowodów legalności przywoływanych przepisów. Po przedstawieniu wymaganych dowodów, żądam przedstawienia podstawy prawnej (legalnej), która uprawnia komornika będącego prywatną firmą zarejestrowaną w wykazie firm handlowych UPIK do prowadzenia egzekucji.

  1. W sprawie przestępczej działalności sędziego i policji złożone zostało doniesienie do prokuratury;
  2. Sąd i sędzia działali również wbrew prawomocnej Prawnej Konstytucji Pojęciowej Prokuratora RP do zwalczania zbrodni prawnych i sądowych Andrzeja Tomasza Sobolewskiego zatwierdzonej przez międzynarodowe trybunały i obowiązującej w Polsce, a to oznacza, że wyrok został wydany z naruszeniem podstawowych zasad logiki i etyki oraz charakteryzuje się brakiem niezawisłej oceny dowodów – co również podobnie jak pkt 1. stanowi rażące naruszenie prawa.
  3. Wydanie przez sąd tytułu wykonawczego jest wynikiem wcześniejszych działań sądu i sędziów, ukierunkowanym na zablokowanie apelacji w tej sprawie, więc również w tym przypadku zostały pogwałcone moje podstawowe prawa. Takie postępowanie sądu zostało przez mnie obciążone karą finansową na podstawie opublikowanej niekwestionowanej i prawomocnej Deklaracji Wolnego Człowieka (suwerenny.wordpress.com), karą finansową, której sąd nie uregulował. Tu taj ewentualnie jest miejsce na działanie komornika.

Jeżeli komornik, zważywszy powyższe, nadal będzie próbował przeprowadzić egzekucję, dopuści się nie tylko zwykłego rabunku, ale również informuję, iż wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie nielegalnie wydanego nakazu zapłaty – przez organ/osoby nieuprawnione – nieposiadające niepodważalnie udokumentowanych mandatów  społecznych  (art.  4.2  Konstytucji  RP)  wypełniać  będzie  znamiona  przestępstwa/zbrodni przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i Polakom m. in. z:  –  art. 127. § 1 k.k. – „Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości (niezależności od formalnego wpływu osób nieuprawnionych), oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej  Polskiej,  podejmuje  w  porozumieniu  z  innymi  osobami  działalność  zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności”.

W kwestii wskazania składników mojego majątku – informuję, że niemal cały mój majątek jest w nielegalnym zarządzie Skarbu Państwa, który odmówił mi jego zwrotu prawem Kaduka i posiada go wbrew woli właściciela. Wyceniłem ten majątek skromnie na 28 miliardów złotych i zażądałem jego zwrotu (https://suwerenny.wordpress.com/2017/01/10/wlasnosc/ ), jednak osoby nieuprawnione, zainstalowane aktualnie w miejscu, gdzie powinien znajdować się polski rząd, dokonują od wielu lat rabunku Polaków przy pomocy m.in. tworzonych regulacji, które żadnej mocy nie mają, bowiem są anulowane już dawno przez Dekret Prezydenta RP W. Raczkiewicza z 30 listopada 1939 roku o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych, Dziennik Ustaw; 2 grudnia 1939, nr 102, poz. 1006.

Wezwanie komornicze, zawierające w swej treści groźby pozbawienia wolności oraz kar finansowych, jest nielegalną próbą wyłudzenia nienależnego świadczenia, gdyż ani z sądem, ani z komornikiem nie łączą mnie żadne zobowiązania finansowe, ani nie istnieją żadne dokumenty, które by takie zobowiązania stwierdzały.

W przypadku, kiedy komornik nie przedstawi wymaganych wyżej dowodów, żądam wstrzymania egzekucji, w przeciwnym razie nie będę miał zahamowań, żeby swych praw, w tym własności, bronić wszelkimi możliwymi środkami i sposobami, bo nie rzecz jest w zapłacie kwoty jakakolwiek by ona nie była, ale rzecz idzie o bandytyzm tzw. wymiaru sprawiedliwości i ochronę podstawowych ludzkich praw.

Łączę stosowne wyrazy

Jarosław Raczyński

 

 

odpowiedź dla komornika

Wezwanie do Polaków

Bez wzniosłych zwrotów, bo nie do uczuć tu apeluję, ale do rozumnego trzeźwego oglądu rzeczywistości, w którą zostaliśmy wmanewrowani przez wrogie Polakom grupy nacisku, wzywam każdego przebudzonego i świadomego zagrożenia oraz katastrofalnej sytuacji naszego biednego kraju Polaka, do zjednoczenia się i aktywnej postawy w dziele powołania płaskiej strukturalnie organizacji Polaków, służącej odzyskaniu naszego kraju i wyzwoleniu z więzów okupacyjnych.

Znając bowiem skutki destrukcyjnych działań warszawskiego rządu, który propolski w żaden sposób nie chce być, znając patologiczne funkcjonowanie aparatu bezprawia dzierżonego od lat powojennych przez nadzwyczajną kastę o wiadomym rodowodzie i ogrom krzywd wyrządzonych przez te struktury Narodowi Polskiemu, zwracam się z apelem do każdego rodaka czytającego ten tekst o zaangażowanie się, przynajmniej przez rozpowszechnienie niniejszego wezwania tak, żeby miało możliwość dotarcia do aktywnych Polaków, którzy gotowi są zawalczyć o kraj naszych ojców.

Wzywam zatem do aktywności w akcie powołania społecznych organizacji o następujących profilach:

  • Polska Inspekcja Społeczna – której zadaniem będzie reagowanie, dokumentowanie i weryfikowanie sprzecznych z narodowym interesem Polaków i naruszeniami ludzkich praw, przejawów działań agentury zainstalowanej w miejscu, gdzie powinien znajdować się polski rząd i administracja.
  • Polski Trybunał Narodowy – który bez poprawności politycznej w oparciu o kontrolę społeczną osądzi publicznie winowajców.
  • Polska Straż Społeczna – która wyegzekwuje wyroki trybunału i przepędzi wrogów Polski z naszego kraju.

Apeluję do Was Bracia i Siostry, odpowiedzcie na to wezwanie w dowolny sposób, wyraźcie wolę działania, aby możliwy był do przeprowadzenia akt powołania do życia tych narzędzi, które pozwolą nam wyzwolić się z okupacji.

Odpowiedzcie w formie komentarza, lub mailem (jaroslaw.raczynski@onet.eu), proponujcie zasady działania tych narzędzi, napiszcie jak to widzicie, a deklaruję w przypadku znaczącego poparcia, zredagowanie reguł dotyczących funkcjonowania w/w organizacji i po waszej akceptacji – powołamy je do życia, bo czas ucieka i NIKT TEGO ZA NAS NIE ZROBI.

SUWERENNY

Wezwanie do Polaków

prawo do broni

W związku z zakusami obcej agentury osadzonej w miejscu, gdzie powinien być polski rząd, zmierzającymi do totalnego rozbrojenia Polaków i penalizacji posiadania broni, oświadczam, że na podstawie niezbywalnych ludzkich praw, każdy żyjący człowiek, o ile nie czyni nikomu krzywdy, ma prawo do broni, które wynika z prawa do ochrony życia.

Każdy, kto wymaga od wolnego człowieka starania się o pozwolenie i licencję – robi to nieuprawnienie, bowiem jest to bezpodstawne ograniczenie podstawowych wolności człowieka.

Nikt nie jest uprawniony do ograniczania moich praw, a jeśli się tego dopuszcza – jest przestępcą;
Każdy kto próbuje lub odbiera mi owoce mojej pracy bez mojej zgody – jest przestępcą.
Każdy, kto próbuje nastawać na moją wolność – jest przestępcą i naraża się na ryzyko utraty zdrowia lub życia, bowiem bronił się będę wszelką dostępną bronią.

Z powyższego wynika, że tzw rząd, podległe mu urzędy i aparat przymusu nie mają nade mną żadnej władzy, a działania w/w przejawiające się nakładaniem podatków (w różnych postaciach i rozlicznych formach) obwarowanych groźbami przymusu i przemocy, są podstawą do obrony koniecznej.

Również nieuprawnione dysponowanie przez okupanta ziemią moich przodków, stanowi podstawę do podjęcia przeze mnie radykalnych działań na rzecz uwolnienia jej od okupacji i powrotu w posiadanie prawowitego właściciela. I nie pomoże tu propaganda o immunitetach, nietykalności itp. ponieważ okupant dopuszczający się grabieży i gwałtu na prawach człowieka i narodu, bez względu na metody, jakimi się posługuje, sam pozbawia się nietykalności i naraża na konsekwencje odwetu i obrony koniecznej, a tym samym uprawnia napadniętego do podjęcia wszelkich dostępnych środków, by niegodziwości położyć kres.

suwerenny
Jarosław Raczyński

prawo do broni

Własność

Jarosław Raczyński                                                                         Bolesławiec 02-12-2016 r.

                                                                                                                                     

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
listy@prezydent.pl

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

kontakt@kprm.gov.pl

 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

ppsek@sn.pl

WNIOSEK

O OSZACOWANIE I

PRZEKAZANIE NALEŻNEJ CZĘŚCI MAJĄTKU NARODOWEGO W RĘCE WNIOSKODAWCY.

              Na mocy Deklaracji Wolnego Człowieka (https://suwerenny.wordpress.com/ ) oraz faktu, że moi rodzice rejestrując akt mojego urodzenia w USC dali świadectwo mojej współwłasności do części majątku narodowego Polski wnioskuję o oszacowanie należnej wnioskodawcy części tegoż majątku z uwzględnieniem bogactw naturalnych również wg utajnionych wyników badań i ekspertyz geologicznych oraz przekazanie należnej części majątku narodowego w prawowite posiadanie wnioskodawcy.

Ponieważ organa państwowe uzurpujące sobie prawo sprawowania rządów bez legitymacji społecznej, i jednocześnie pełniące w stosunku do wnioskodawcy rolę powiernika zarządzającego jego majątkiem, źle wywiązują się z obowiązków, których się podjęły samorzutnie i wbrew woli wnioskodawcy (bez poinformowania powierzyciela), zarządzają majątkiem wnioskodawcy (i innych Polaków) ze szkodą dla ich właścicieli, niniejszym zrywam niepisaną a narzuconą potajemnie, a więc nielegalnie, umowę powiernictwa i wnioskuję o zwrot mienia będącego do chwili obecnej pod zarządem organów państwowych. Zwrot mienia powinien być poprzedzony jego rzetelnym oszacowaniem i przedstawieniem szacunku do oceny wnioskodawcy. Za wyrządzone wnioskodawcy szkody materialne, w czasie zarządzania jego częścią majątku narodowego, powiernik powinien zapłacić odszkodowanie, jednakże zrzekam się tegoż odszkodowania, ponieważ byłoby ono czerpane ze środków należnych innym Polakom.

Powiernik zarządzający majątkiem akcjonariusza powinien znać jego przynajmniej przybliżoną wartość, dlatego termin przedstawienia szacunku wyznaczam na 30 dni od daty otrzymania tego pisma przez adresatów.

Jarosław Raczyński

Obowiązuje wyłącznie korespondencja elektroniczna na wskazany powyżej adres email.

Brak jakiejkolwiek odpowiedzi sprawia, że dzięki milczącej akceptacji, powyższe dokumenty stają się prawomocne.

potwierdzenie odbioru

 

Własność